Zásady ochrany osobních údajů CZ

Zásady ochrany osobních údajů

Tento dokument obsahuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ve společnosti CORPIN, a.s. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu a zpracování osobních údajů. V těchto zásadách vás společnost CORPIN, a.s. informuje, jak s vašimi osobními údaji nakládá jako správce osobních údajů. V případě, že společnost CORPIN, a.s. vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, má s příslušným správcem uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Dále informuje, že jediný její oficiální web je www.corpin.net. Tento web vyjadřuje oficiální stanoviska společnosti CORPIN, a.s. a ta je správcem osobních údajů na něm uvedených. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailové adrese info@creasoft.cz, případně na adrese pověřence pro ochranu osobních údajů uvedené níže.

1. Základní pojmy Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Subjektem údajů se rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Subjektem údajů v těchto zásadách může být potenciální klient, klient, zaměstnanec či spolupracující osoba. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako jsou shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce a která na pokyn a dle požadavků správce vykonává zpracování osobních údajů.

2. Správce Správcem osobních údajů je společnost CORPIN, a.s., IČO 24756598, se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16609, webové stránky www.corpin.net, e-mail: info@corpin.net, telefon: 245 002 263 (dále jen „Společnost“). Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Kamila Šubrtová, e-mail: kamil.subrtova @corpin.net. Zpracovávané osobní údaje Společnost je správcem a zpracovává pouze níže uvedené osobní údaje: • Pokud jste zákazník, dodavatel či klient Společnosti Prostřednictvím kontaktních formulářů na webových stránkách, kdy chcete navázat spolupráci či získat informace o našem produktu, může zpracovávat následující osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje; informace, které budou součástí zprávy kontaktního formuláře; další informace vyžádané pro zodpovězení dotazu či poptávky. • Pokud jste uchazeč o zaměstnání

Prostřednictvím formuláře webových stránek Creasoft.cz, případně prostřednictvím dalších komunikačních prostředků může zpracovávat následující osobní údaje: kontaktní údaje; identifikační údaje; údaje získané ze zaslaného životopisu; další informace vyžádané pro účely výběrového řízení a přijetí do pracovního poměru.

3. Účel zpracování osobních údajů Společnost zpracovává osobní údaje zejména za těmito účely: a) plnění požadavku subjektu údajů b) plnění smlouvy a poskytování služeb dle uzavřené smlouvy, c) plnění zákonných povinností Společnosti, d) vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti. Právním důvodem zpracování osobních údajů tak může být dle § 6 odst. 1 Nařízení jeden z níže uvedených způsobů zpracování: a) subjekt údajů si vyžádal zodpovězení požadavku b) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, c) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, d) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Subjekt údajů může kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu info@corpin.net nebo odvoláním zaslaným písemně na adresu Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nicméně v případě odmítnutí poskytnutí některých údajů nebude možné danou službu poskytnout, vzhledem k tomu, že některé údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo splnění právních povinností Společnosti.

4. Předávání osobních údajů Společnost předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, v případech, kdy je to vyžadováno zákonem nebo pro ochranu práv Společnosti. Společnost je také oprávněna předat osobní údaje dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy nebo dalším osobám, pokud je to nezbytné k naplnění předmětu smlouvy. Společnost nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

5. Zpracovatelé Společnost je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele za podmínky, že poskytli dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Společnost v současnosti využívá pro zpracování osobních údajů zejména tyto subjekty: • účetní společnost, daňové poradce, poskytovatelé právních služeb • IT specialisty za účelem přípravy softwarového řešení aplikace Osobní údaje jsou uloženy v cloudovém uložišti softwarové společnosti.

6. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů Společnost shromažďuje osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Osobní údaje musí být přesné a pravidelně aktualizované, přičemž aktualizace probíhá na základě informací od samotných subjektů údajů, informací od třetích stran nebo pomocí veřejných zdrojů.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky prostřednictvím prostředků výpočetní techniky nebo manuálně v listinné podobě a jsou uloženy v uzamykatelných skříních v sídle Společnosti. Přístup k osobním údajům v listinné podobě mají pouze oprávnění zaměstnanci či spolupracovníci v rámci plnění svých povinností. K osobním údajům uchovávaným v elektronické podobě mají také přístup pouze oprávnění zaměstnanci či spolupracovníci Společnosti po zadání přístupových hesel. Všechny soubory jsou zálohovány prostřednictvím cloudového uložiště. V rámci Společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

7. Bezpečnost osobních údajů Společnost chrání osobní údaje takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci jejich zpracování, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

8. Doba uchování osobních údajů Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, minimálně po dobu trvání závazkového vztahu, a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje zničeny a vymazány.

9. Práva subjektů údajů při zpracování osobních údajů Kontaktní formulář je k dispozici na webových stránkách Společnosti. Právo na přístup – subjekt údajů má právo požádat o informaci, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje a o které osobní údaje se jedná, pokud tomu tak je, má také právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů a informace se zpracováním související. Za druhou a další kopii je Společnost oprávněna si účtovat přiměřený poplatek na administrativní náklady. Právo na opravu – subjekt údajů má právo Společnost požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů. Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – subjekt údajů má právo Společnost požádat, aby vymazala jeho osobní údaje, zejména v následujících případech: • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, • byl odvolán souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování, • byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeném na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro takovéto zpracování nebo byla vznesena námitka pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, • osobní údaje byly zpracovány protiprávně, • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo Společnost požádat, aby v následujících situacích omezila zpracování osobních údajů: • pokud subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit, • zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítl výmaz a místo toho žádá o omezení jejich použití, • Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro jejich zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody

subjektu údajů. Právo na přenositelnost údajů – v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy a zároveň je prováděno automatizovaně, má subjekt údajů právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepřiměřeně dotčena práva a svobody jiných osob. Právo vznést námitku – v případě, že zpracování je založeno na oprávněném zájmu Společnosti nebo třetí strany nebo se provádí pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Společnost je povinna subjektu údajů informovat o vyřízení jeho žádostí uvedených výše týkajících se výkonu jeho práv, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po obdržení žádosti. Pokud bude žádost podána v elektronické formě, Společnost mu požadované informace poskytne také v elektronické formě, ledaže subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informací. Právo podat stížnost – pokud došlo k porušení pravidel ohledně zpracování osobních údajů, má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, www. uoou.cz. V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů a mohlo by to mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, oznámí Společnost bez zbytečného odkladu tuto skutečnost subjektu údajů.

10. Závěrečná ustanovení Tyto zásady nabývají účinnosti 30.9.2021.