NAŠE SLUŽBY

Pomáháme klientům dosáhnout mimořádných výsledků v různých transakčních situacích

Od založení společnosti CORPIN jsme poskytli poradenské služby desítkám klientů v různých korporátních a transakčních situacích, které se lišily velikostí, vlastnickými strukturami a platebními či jinými parametry.

Naše zkušenosti nám umožňují asistovat s jakoukoliv zvažovanou či probíhající strategickou situací, v jakýkoliv okamžik.

Náš zkušený tým Vám poskytne plnou podporu při:

Prodeji nebo odprodeji části společnosti

Poradenství při prodeji společnosti je jádrem našich služeb od založení společnosti CORPIN.

Poskytujeme kompletní poradenství zakládajícím rodinám společnosti, podnikatelům, finančním investorům nebo manažerským týmům, kteří zvažují možnost prodeje společnosti nebo vybrané obchodní divize.

Naše klienty dokážeme provést různými prodejními scénáři, včetně:

 • úplného prodeje vlastnického podílu ve společnosti;
 • částečného prodeje vlastnického podílu za účelem diverzifikace rodinného majetku nebo profinancování rozvoje společnosti;
 • odprodeje vybraných obchodních divizí; nebo
 • manažerského odkupu společnosti (management buy-outs/buy-ins).

Během poskytování našich poradenských služeb klademe velký důraz na důkladnou fázi přípravy, správné načasování, pečlivě zvolený seznam potenciálních kupujících. Celý prodejní proces vždy proaktivně řídíme, abychom mezi zájemci udrželi kompetitivní prostředí, který přispívá k maximalizaci hodnoty prodávané společnosti.

Naši klienti oceňují na CORPINu dlouholeté transakční zkušenosti, možnost zapojení expertního sektorového týmu a mezinárodní sítě kontaktů kolegů z Rothschild & Co.

Dluhových restrukturalizacích

Pomáháme vlastníkům a manažerským týmům společností v krizových situacích, které vyžadují strukturální úpravu dluhové expozice, aby došlo k odvrácení nepříznivého scénáře reorganizace, potažmo insolvence. Obdobně tyto situace řešíme s věřiteli, kteří chtějí uzavřít nebo racionalizovat své úvěrové pozice.

Náš tým strategicky naplánuje a uskuteční celistvý restrukturalizační plán úvěrových závazků, respektive jiných rozvahových položek. Restrukturalizační plán zpravidla kombinuje smluvní úpravu stávající úvěrových expozic, zajištění nového financování, revizi plánovaných investic, optimalizaci nákladů nebo odprodej neklíčových aktiv. Cílem je optimalizovat stávající podmínky a minimalizovat opětovné riziko případné krizové situace.

Neoddělitelnou součástí našich služeb je příprava přesvědčivého restrukturalizačního plánu, který reflektuje nově zavedenou celoevropskou legislativu preventivní restrukturalizace.

Problematika restrukturalizací vyžaduje účast nezávislého poradce, jako je CORPIN, který bude celý proces korigovat, aby došlo k minimalizaci střetu zájmů, ke kterému dochází při výlučném zapojením poskytovatele externího financování, obvykle jde o bankovní instituce, všeobecné poradenské firmy nebo auditorské společnosti.

Při dluhových restrukturalizacích využíváme naše odborné znalosti jako například finanční modelování, valuační techniky, přípravu a revizi business plánu, analýzy proveditelnosti. Díky tomu dokážeme poskytnout odborné doporučení a být plnohodnotným partnerem při klíčových jednáních.

Vždy usilujeme o dosažení co nejlepších podmínek, ať už se angažujeme na straně dlužníků nebo věřitelů.

Fundraisingu

Dnešní finanční trh nabízí nespočet zdrojů financování rozvoje společností. V naší praxi se v tomto bohatém, ale složitém prostředí denně pohybujeme, proto tímto prostředím můžeme naše klienty kdykoliv provést a identifikovat vhodný finanční instrument.

Náš tým poskytuje poradenství při výběru a čerpání různých druhů růstového kapitálu, který je například ve formě ekvitního, mezaninového, dluhového, alternativního zdroje financování nebo jejich kombinací.

Historicky jsme se podíleli na:

 • získání nového vlastního kapitálu pro financování růstu;
 • strategické divestice menšinového podílu;
 • čerpání mezaninového financování;
 • získání venture debtu;
 • strukturování seniorního a juniorního financování; nebo
 • financování jiných nestandardních situací.

Klientům navrhneme nejvhodnější druh, strukturu a možné poskytovatele financování na základě pečlivého porozumění podnikání a dlouhodobých růstových cílů našich klientů. Následně zrealizujeme čerpání financování za co nejlepších podmínek prostřednictvím konkurenčního procesu mezi vybranými poskytovateli financování.

Díky exkluzivnímu partnerství s Rothschild & Co máme přístup ke všem relevantním investorům v rozsáhlém ekosystému poskytovatelů kapitálu. Naši kolegové mají kanceláře v hlavních centrech růstového kapitálu sahajících od východního pobřeží USA, přes Evropu a Blízký východ až po západní Asii.

Akvizici podniku

Provázíme naše klienty kompletním procesem akvizice společnosti.

Naše práce začíná identifikací a evaluací vhodných akvizičních cílů a pokračuje samotným vyjednáváním, včetně strukturování samotné transakce. V rámci našich služeb umíme zajistit i příhodné akviziční financování nebo asistovat s restrukturalizací akvírované společnosti.

Pro maturované společnosti bývá realizace strategických akvizic vhodnou alternativou pro naplňování růstových vizí nebo upevňování tržní pozice. Neoddělitelným prvkem úspěšné akvizice je důkladně promyšlená investiční teze a následná integrace akvírované společnosti.

Naši klienti obvykle akvírují konkurenční společnosti za účelem:

 • vstupu na nové trhy;
 • rozšíření nabídky služeb či produktů;
 • nabytí vybraných IP, patentů, ochranných známek aj.
 • získání tacitních znalostí zaměstnanců; nebo
 • konsolidace konkurence zlepšující úspory z rozsahu.

V naší praxi jsme zastupovali jak kupující, tak prodávající v různých odvětvích. Proto se dokážeme promptně orientovat v každé fázi akvizičního procesu a porozumět motivacím a potřebám prodávajících. Naši klienti, na straně kupujících, se na nás obrací, aby výrazně zvýšili pravděpodobnost úspěchu zamýšlené transakce.

Pro zajištění vhodné formy akvizičního financování využíváme rozsáhlé sítě vybudovaných kontaktů na různé finanční instituce a skupiny.

Optimalizaci kapitálové struktury

Asistujeme manažerským týmům nebo finančním investorům při optimalizaci celkové kapitálové struktury společnosti, včetně zvyšování její úvěrové kapacity.

Našim klientům poskytujeme odbornou asistenci při evaluaci a realizaci různých scénářů, například v situacích:

 • získání akvizičního financování, včetně „tvrdého“ a „měkkého“ staple financování;
 • zvýšení úvěrové kapacity prostřednictvím restrukturalizace aktiv a pasiv;
 • čerpání projektového nebo exportního financování;
 • využívání seniorního financování, které zahrnuje prvky státních incentivních programů;
 • strukturování komplexní finanční struktury kombinující seniorní, juniorní či mezaninové instrumenty; nebo
 • zvažování dividendové rekapitalizace.

Klienty provádíme celým procesem a řídíme celý negociační proces, přičemž sloužíme jako spojka mezi nimi a poskytovateli financování.

Díky naší nezávislosti na jakékoliv finanční instituci, dlouhodobé praxi a síti kontaktů dokážeme nastrukturovat a dojednat nejatraktivnější finanční řešení, která jsou na trhu k dispozici.

Ostatních strategických záměrech

Od založení CORPINu se na nás klienti obrací s různými strategickými úkoly, včetně:

 • asistence při vyjednáváních o strategickém partnerství;
 • navrhnutí incentivních plánů pro vrcholový management;
 • plánování mezigenerační výměny a příslušné corporate governance úpravy;
 • corporate governace témat společnosti, ochrany menšinových investorů atp.

Dále provádíme:

 • nezávislé ocenění společnosti;
 • provedení znaleckého posudku;
 • vypracování „fairness opinions“, jde o nestrannou zprávu, která hodnotí faktickou atraktivitu M&A transakce.

Rozsah našeho zapojení ve zmíněných tématech se různí v závislosti na potřebách klienta. Náš tým může zaštítit celý úkol na klíč nebo odborně asistovat ve vybraných fázích, například kriticky posoudit výchozí situaci nebo pouze vypracovat vstupní analýzu.

Akcionáři a vrcholový management oceňují náš odborný a nestranný pohled v klíčových momentech, které definují dlouhodobé směřování společnosti.

Při řízení transakcí klademe důraz na:

Správné načasování


Optimální načasování transakce musí být vždy ku prospěchu našich klientů. Správné načasování ovlivňují vnější tržní podmínky a interní připravenost společnosti. Pokud bychom vyhodnotili nepříznivý vývoj některého z těchto faktorů, nebojíme se doporučit zvažovanou transakci nebo projekt odložit.

Konkurenční prostředí


Zpravidla doporučujeme strukturovat transakční proces do dvou či více fází, který vyvolá a udrží konkurenční prostřední mezi zúčastněnými protistranami. Následně proces proaktivně řídíme s cílem zachování konkurenční dynamiky a zajištění úspěšného dokončení transakce či projektu.

Poutavou „equity story“


„Equity story“, neboli prodejní příběh podtrhuje silné stránky, unikátní charakteristiky a budoucí směřování společnosti. Prodejní příběh odůvodňuje záměr transakce a provází společnost během celého procesu. Poutavou equity story vypracujeme spolu s klientem na míru pro zvažovanou transakci.

Pečlivou přípravu


Důkladná příprava společnosti a hlavních transakčních materiálů před zahájením projektu je klíčová pro efektivní realizaci transakčního procesu, který současně méně zatíží chod společnosti během samotného procesu. Mimoto má společnost prostor pro nápravu slabých míst ještě před začátkem procesu.

Tyto faktory vedou k prvotřídním výsledkům, které maximalizují dosud vynaložené usilí našich klientů