NAŠE SLUŽBY

Pomáhame klientom dosiahnuť mimoriadne výsledky v rôznych transakčných situáciách.

Od založenia spoločnosti CORPIN sme poskytli poradenské služby desiatkam klientov v rôznych korporátnych a transakčných situáciách, ktoré sa líšili veľkosťou, vlastníckou štruktúrou a platobnými či inými parametrami.

Naše skúsenosti nám umožňujú asistovať s akoukoľvek zvažovanou či prebiehajúcou strategickou situáciou, v akýkoľvek okamžik.

Náš skúsený tím Vám poskytne plnú podporu pri:

Predaji alebo odpredaji časti spoločnosti

Poradenstvo pri predaji spoločnosti je jadrom našich služieb od založenia spoločnosti CORPIN.

Poskytujeme kompletné poradenstvo zakladajúcim rodinám spoločností, podnikateľom, finančným investorom alebo manažérskym tímom, ktoré zvažujú možnosť predaja spoločnosti alebo vybranej obchodnej divízie.

Našich klientov dokážeme sprevádzať rôznymi scenármi predaja, vrátane:

 • úplného predaja vlastníckeho podielu v spoločnosti
 • čiastočného predaja vlastníckeho podielu za účelom diverzifikácie rodinného majetku alebo financovania rozvoja spoločnosti
 • odpredaja vybraných obchodných divízií; alebo
 • manažérskeho odkupu spoločnosti (management buy-outs/buy-ins)

Počas poskytovania našich poradenských služieb kladieme veľký dôraz na dôkladnú fázu prípravy, správne načasovanie, dôsledne zvolený zoznam potenciálnych kupujúcich. Celý predajný proces vždy proaktívne riadime, aby sme medzi záujemcami udržali súťažné prostredie, ktoré prispieva k maximalizácii hodnoty predávanej spoločnosti.

Naši klienti oceňujú na CORPINe dlhoročné transakčné skúsenosti, možnosť zapojenia expertného sektorového tímu a medzinárodnú sieť kontaktov kolegov z Rothschild & Co.

Dlhových reštrukturalizáciách

Pomáhame vlastníkom a manažérskym tímom spoločností v krízových situáciách, ktoré vyžadujú štrukturálnu úpravu dlhovej expozície, aby došlo k odvráteniu nepriaznivého scenára reorganizácie alebo insolvencie. Obdobne riešime tieto situácie s veriteľmi, ktorí chcú uzavrieť alebo racionalizovať svoje úverové pozície.

Náš tím strategicky naplánuje a uskutoční celistvý reštrukturalizačný plán úverových záväzkov, respektíve iných súvahových položiek. Reštrukturalizačný plán spravidla kombinuje zmluvnú úpravu nákladov existujúcich úverových expozícií, zaistenie nového financovania, revíziu plánovaných investícií, optimalizáciu nákladov alebo odpredaj nekľúčových aktív. Cieľom je optimalizovať existujúce podmienky a minimalizovať opätovné riziko prípadnej krízovej situácie.

Neoddeliteľnou súčasťou našich služieb je príprava presvedčivého reštrukturalizačného plánu, ktorý reflektuje nedávno zavedenú, celoeurópsku legislatívu preventívnej reštrukturalizácie.

Problematika reštrukturalizácií vyžaduje účasť nezávislého poradcu, ako je CORPIN, ktorý bude celý proces korigovať, aby došlo k minimalizácii stretu záujmov, ku ktorému dochádza pri výlučnom zapojení poskytovateľov externého financovania, obvykle ide o bankové inštitúcie, všeobecné poradenské firmy alebo audítorské spoločnosti.

Pri dlhových reštrukturalizáciách využívame naše odborné znalosti ako napríklad finančné modelovanie, valuačné techniky, prípravu a revíziu business plánu či analýzu uskutočniteľnosti. Vďaka tomu dokážeme poskytnúť odborné odporúčanie a byť plnohodnotným partnerom pri kľúčových jednaniach.

Vždy sa usilujeme o dosiahnutie čo najlepších podmienok, či už sa angažujeme na strane dlžníkov alebo veriteľov.

Fundraisingu

Dnešný finančný trh ponúka mnoho zdrojov financovania rozvoja spoločností. V našej praxi sa v tomto bohatom, ale zložitom prostredí denne pohybujeme, preto týmto prostredím môžeme našich klientov kedykoľvek previesť a identifikovať vhodný finančný inštrument.

Náš tím poskytuje poradenstvo pri výbere a čerpaní rôznych druhov rastového kapitálu, ktorý je napríklad vo forme ekvitného, mezanínového, dlhového či alternatívneho zdroja financovania, alebo ich kombináciou.

Historicky sme sa podieľali na:

 • získaní nového vlastného kapitálu pre financovanie rastu
 • strategickej divestícii menšinového podielu
 • čerpaní mezanínového financovania
 • získaní venture debtu
 • štruktúrovaní seniorného a juniorného financovania; alebo
 • financovania iných neštandardných situácií.

Klientom navrhneme najvhodnejší druh, štruktúru a možných poskytovateľov financovania na základe dôkladného porozumenia podnikaniu a dlhodobých rastových cieľov našich klientov. Následne zrealizujeme čerpanie financovania za čo najlepších podmienok, prostredníctvom konkurenčného procesu medzi vybranými poskytovateľmi financovania.

Vďaka exkluzívnemu partnerstvu s Rothschild & Co máme prístup ku všetkým relevantným investorom v rozsiahlom ekosystéme poskytovateľov kapitálu. Naši kolegovia majú kancelárie v hlavných centrách rastového kapitálu siahajúcich od východného pobrežia USA, cez Európu a Blízky Východ až po západnú Áziu.

Akvizícii podniku

Sprevádzame našich klientov kompletným procesom akvizície spoločnosti.

Naša práca začína identifikáciou a evaluáciou vhodných akvizičných cieľov a pokračuje samotným vyjednávaním, vrátane štruktúrovania samotnej transakcie. V rámci našich služieb dokážeme zaistiť vhodné akvizičné financovanie alebo asistovať s reštrukturalizáciou akvírovanej spoločnosti.

Pre maturované spoločnosti býva realizácia strategických akvizícií vhodnou alternatívou pre napĺňanie rastových vízií alebo upevňovanie tržnej pozície. Neoddeliteľným prvkom úspešnej akvizície je dôkladne premyslená investičná téza a následná integrácia akvírovanej spoločnosti.

Naši klienti obvykle akvírujú konkurenčné spoločnosti za účelom:

 • vstupu na nové trhy;
 • rozšírenia ponuky služieb či produktov;
 • nadobudnutia vybraných IP, patentov, ochranných známok a iných;
 • získania tacitných znalostí zamestnancov; alebo
 • konsolidácie konkurencie prinášajúcej úspory z rozsahu.

V našej praxi sme zastupovali ako kupujúcich, tak predávajúcich v rôznych odvetviach. Preto sa dokážeme promptne orientovať v každej fáze akvizičného procesu a porozumieť motiváciám a potrebám predávajúcich. Naši klienti, na strane kupujúcich, sa na nás obracajú, aby výrazne zvýšili pravdepodobnosť úspechu zvažovanej transakcie.

Pre zaistenie vhodnej formy akvizičného financovania využívame rozsiahlu sieť vybudovaných kontaktov na rôzne finančné inštitúcie a skupiny.

Optimalizácii kapitálovej štruktúry

Asistujeme manažérskym tímom alebo finančným investorom pri optimalizácii celkovej kapitálovej štruktúry spoločnosti, vrátane zvyšovania jej úverovej kapacity.

Našim klientom poskytujeme odbornú asistenciu pri evaluácii a realizácii rôznych scenárov, napríklad v situáciách:

 • získavania akvizičného financovania vrátane „tvrdého“ a „mäkkého“ staple financovania;
 • zvýšenia úverovej kapacity prostredníctvom reštrukturalizácie aktív a pasív;
 • čerpania projektového alebo exportného financovania;
 • využívania seniorného financovania, ktoré zahŕňa prvky štátnych dotačných programov;
 • štruktúrovania komplexnej finančnej štruktúry kombinujúcej seniorné, juniorné či mezanínové inštrumenty; alebo
 • zvažovania dividendovej rekapitalizácie.

Klientov sprevádzame celým procesom a riadime celý vyjednávací proces, pričom slúžime ako spojka medzi nimi a poskytovateľmi financovania.

Vďaka našej nezávislosti na akejkoľvek finančnej inštitúcii, dlhodobej praxi a sieti kontaktov dokážeme naštruktúrovať a dohodnúť najatraktívnejšie finančné riešenia, ktoré sú na trhu k dispozícii.

Ostatných strategických zámeroch

Od založenia CORPINu sa na nás klienti obracajú s rôznymi strategickými úlohami, vrátane:

 • asistencie pri vyjednávaniach o strategických partnerstvách;
 • návrhu motivačných schém pre vrcholový management;
 • plánovania medzigeneračnej výmeny a príslušných úprav „corporate governance;“
 • „corporate governance“ tém v spoločnosti, ochrany menšinových investorov atp.

Ďalej poskytujeme:

 • nezávislé ocenenie spoločnosti;
 • vypracovanie znaleckého posudku;
 • vypracovanie „fairness opinions,“ kde ide o nestrannú správu hodnotiacu faktickú atraktivitu M&A transakcie.

Rozsah nášho zapojenia vo vyššie uvedených prípadoch sa líši v závislosti na potrebách klienta. Náš tím môže pokryť celé zadanie na kľúč alebo odborne asistovať vo vybraných fázach, napríklad kriticky posúdiť východiskovú situáciu alebo len vypracovať vstupnú analýzu.

Akcionári a vrcholový management oceňujú náš odborný a nestranný pohľad v kľúčových momentoch, ktoré definujú dlhodobé smerovanie spoločnosti.

Pri riadení transakcie kladieme dôraz na:

Správne načasovanie


Optimálne načasovanie transakcie musí byť vždy v prospech našich klientov. Správne načasovanie je ovplyvnené vonkajšími tržnými podmienkami a internou pripravenosťou spoločnosti. Pokiaľ by sme vyhodnotili nepriaznivý vývoj niektorého z týchto faktorov, nebojíme sa odporučiť zvažovanú transakciu alebo projekt odložiť.

Konkurenčné prostredie


Spravidla odporúčame štruktúrovať transakčný proces do dvoch či viac fáz, ktorý vyvolá a udrží konkurenčné prostredie medzi zúčastnenými protistranami. Následne proces proaktívne riadime s cieľom zachovania konkurenčnej dynamiky a zaistenia úspešného dokončenia transakcie či projektu.

Pútavú „equity story“


„Equity story,“ alebo predajný príbeh kladie dôraz na silné stránky, unikátne charakteristiky a budúce smerovanie spoločnosti. Predajný príbeh odôvodňuje zámer transakcie a sprevádza spoločnosť počas celého procesu. Pútavú „equity story“ vypracujeme spolu s klientom na mieru pre zvažovanú transakciu.

Dôslednú prípravu


Dôkladná príprava spoločnosti a hlavných transakčných materiálov pred zahájením projektu je kľúčová pre efektívnu realizáciu transakčného procesu, ktorý súčasne menej zaťaží chod spoločnosti počas samotnej transakcie. Okrem toho má spoločnosť priestor pre nápravu slabých miest ešte pred začiatkom procesu.

Tieto faktory vedú k prvotriednym výsledkom, ktoré maximalizujú doposiaľ vynaložené úsilie našich klientov.